» » программа анализа прогноза спорта
Спортивные ставки
 
Букмекерские конторы
Школа ставок

Мачовете и спортът по телевизията днес, 27-и февруари Gol.bg


С оглед гарантиране на равни възможности и прозрачност Министерство на младежта и спорта стартира процедура по набиране на кандидатури за сформиране на състав на Обществен съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта.Съветът е консултативно звено към министъра на младежта и спорта за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта, определена в Закона за младежта, при спазване на принципите на публичност и прозрачност. Обсъжда и дава предложения по проекти на нормативни актове на министъра на младежта и спорта при определянето и провежданите от него на политики; 2.Предлага конкретни инициативи в областта на политиката за младите хора в страната; 4.Консултира изпълнението на предприетите от министъра на младежта и спорта действия, както и обсъжда постигнатите резултати и предлага мерки за оптимизирането на реализираните действия.Отправя препоръки към министъра на младежта и спорта при решаване на въпроси, свързани с конкретни проблеми в сектора на младежта; 6.

Мачовете и спортът по телевизията за днес, 9-и декември Gol.bg

Координира взаимодействието на Министерство на младежта и спорта с представители на неправителствения сектор при разработването и прилагането на политики за младежта.Съветът се състои от представители на организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел осъществяване на младежки дейности.За включване на организации в състава на Съвета е необходимо те да отговарят поне на три от следните условия: 1.Опит в реализирането на инициативи и проекти в областта на младежките дейности, които доказват с предоставяне на информация, договори или други документи за реализирани дейности, инициативи и проекти в сферата; 2.Експертиза в разработване на нормативни, стратегически и други документи в областта на политиките за децата и младежта, които се доказват с предоставяне на заповеди или други документи за участие в работни групи на органи от национално и местно ниво; 3.

Спорт Витоша Нюз

Опит в областта на неформалното образование и младежката работа. Доказва се с предоставяне на информация за проведени кампании, акции, инициативи в сферата на доброволчеството.Всяка организация, която отговаря на условията и желае да бъде включена в състава на Обществения съвет е необходимо да изпрати свое номинационно писмо до министъра на младежта и спорта.Номинационните писма трябва да съдържат информация за номиниран един представител от организацията и един заместник (три имена, длъжност в организацията и информация за контакт – e-mail, телефонен номер) и се придружават от: 1.Доказателства за наличието на опит и експертиза на номиниращата организация спрямо описаните по-горе изисквания; 2. Решение на управителния орган на организацията за номиниране на конкретния представител и неговия заместник.

Спортът и мачовете по телевизията днес, 24 март Gol.bg

Автобиографии на номинирания представител и неговия заместник.В Обществения съвет ще бъдат включени и национално представителните младежки организации, съгласно Закона за младежта, както и Националното представителство на студентските съвети като национална студентска организация, създадена съгласно Закона за висшето образование. Всички кандидатури ще бъдат разгледани, а организациите, които отговарят на изискванията за участие ще бъдат включени в състава на Съвета.